Oferta dla Firm

Nasza oferta dla Przedsiębiorców

TaxCare24.pl - Biuro Rachunkowe Doradca w Rzeszowie pomoże osiągnąć zakładane cele Państwa Firmy. Oferowane przez nas usługi księgowe to pełna obsługa rachunkowa i podatkowa przedsiębiorstwa, w tym również księgowość internetowa ze zdalnym dostępem do danych oraz sporządzaniem e-deklaracji.

Prowadzenie ksiąg podatkowych przez nasze Biuro Rachunkowe jest usługą kompleksową. Nasi doradcy podatkowi, w ramach obsługi, udzielają porad jak zmniejszyć obciążenia fiskalne związane z prowadzeniem Państwa działalności gospodarczej.

Co równie ważne usługi księgowe świadczone są przez nas przy użyciu nowoczesnych systemów tele-informatycznych. W ich zakres wchodzi m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów, a także rejestrów VAT.

TaxCare24.pl - Biuro Rachunkowe Doradca - Oferta dla Przedsiębiorców

 • Doradztwo
 • Ryczałt
 • KPIR
 • Księgi Rachunkowe
 • Kadry
 • Płace
 • Księgowość On-line
Doradztwo Podatkowe w zakresie prowadzenia dzialalności gospodarczej

doradztwo podatkowe: to przede wszystkim rozpoznanie złożonych i często niewykorzystanych możliwości podatkowych poprzez analizę i ocenę indywidualnych potrzeb Klienta i przekształcenie ich w realistyczny i efektywny plan. To również możliwość opracowania długofalowej strategii podatkowej. Dlatego warto korzystać z usług najlepszych bo przekłada się to wprost na oszczędność czasu i pieniędzy, które przekraczają wielokrotnie poniesione nakłady.

Kancelaria Podatkowa TaxCare24.pl oferuje:

 • Tworzenie strategii podatkowych mających na celu optymalizację czy wręcz minimalizację obciążeń podatkowych
 • Określanie konsekwencji i ryzyk podatkowych związanych z konkretnym stanem faktycznym
 • Interpretacja norm prawa podatkowego oraz pisanie zapytań do organów skarbowych
 • Usługi doradcze w zakresie podatków dochodowych PIT i CIT, podatku VAT, podatków pośrednich i ceł w celu ich minimalizacji
 • Przeglądy historycznych rozliczeń publiczno prawnych Klienta i ocena ich poprawności
 • Opracowywanie dla Klientów procedur podatkowych
 • Reprezentacja Klientów w kontaktach z organami skarbowymi na etapie kontroli skarbowych i podatkowych oraz ewentualnie w postępowaniach przed sądami administracyjnymi
 • Dla Klientów korporacyjnych międzynarodowe planowanie podatkowe
Prowadzenie Ryczałtu Ewidencjonowanego

prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego:

Dla Klientów rozliczających podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, oferujemy kompleksowe usługi księgowo-prawne, w szczególności:

 • dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów
 • prowadzenie wszelkich ewidencji dodatkowych (środki trwałe, wyposażenie)
 • dokonywanie zapisów w rejestrach dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług oraz sporządzanie deklaracji dla tego podatku
 • roczne rozliczanie działalności i sporządzenie zeznania w podatku dochodowym
 • prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej dot. zatrudnianych pracowników
 • ciągły dostęp do ewidencji księgowych Klienta przez internet
 • doradztwo podatkowe i prawne w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
 • reprezentowanie Klienta w przeprowadzanych kontrolach na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
 • możliwość odbioru dokumentów u Klienta za dodatkową opłatą

Wystarczy nam też dać pełnomocnictwo i na przyszłość wszystkie dokumenty podpisujemy i składamy w imieniu Klienta, tak aby Państwa jak najbardziej  odciążyć.

Dla wygody naszych Klientów wykonujemy również inne czynności powiązane z obsługą księgową. Są to w szczególności: wirtualne biuro oraz obsługa rozrachunków i płatności Klienta. Pierwsza z nich polega na rejestracji działalności gospodarczej Klientów - pod adresem naszej kancelarii. Biuro w ramach tej usługi wykonuje również czynności odbierania poczty przychodzącej i przekazywania jej bezpośrednio do Klienta. Obsługa płatności polega zaś na monitorowaniu należnych Zleceniodawcy kwot, a także elektroniczna realizacja wymagalnych publicznoprawnych oraz kosztowych zobowiązań z rachunku bankowego Klienta.

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów:

Dla Klientów mających obowiązek prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, oferujemy kompleksowe usługi księgowo-prawne w tym zakresie, w szczególności:
 • dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów
 • prowadzenie wszelkich ewidencji dodatkowych (środki trwałe, wyposażenie)
 • dokonywanie zapisów w rejestrach dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług oraz sporządzanie deklaracji dla tego podatku
 • roczne rozliczanie działalności i sporządzenie zeznania w podatku dochodowym
 • prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej dot. zatrudnianych pracowników
 • ciągły dostęp do ewidencji księgowych Klienta przez internet
 • doradztwo podatkowe i prawne w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
 • reprezentowanie Klienta w przeprowadzanych kontrolach na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
 • możliwość odbioru dokumentów u Klienta za dodatkową opłatą

Wystarczy nam też dać pełnomocnictwo i na przyszłość wszystkie dokumenty podpisujemy i składamy w imieniu Klienta, tak aby Państwa jak najbardziej  odciążyć.

Dla wygody naszych Klientów wykonujemy również inne czynności powiązane z obsługą księgową. Są to w szczególności: wirtualne biuro oraz obsługa rozrachunków i płatności Klienta. Pierwsza z nich polega na rejestracji działalności gospodarczej Klientów - pod adresem naszej kancelarii. Biuro w ramach tej usługi wykonuje również czynności odbierania poczty przychodzącej i przekazywania jej bezpośrednio do Klienta. Obsługa płatności polega zaś na monitorowaniu należnych Zleceniodawcy kwot, a także elektroniczna realizacja wymagalnych publicznoprawnych oraz kosztowych zobowiązań z rachunku bankowego Klienta.

Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych

prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Dla Klientów prowadzących księgi rachunkowe (handlowe), oferujemy kompleksowe usługi księgowo-prawne, w szczególności:
 • tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości
 • rejestracja dokumentów księgowych
 • prowadzenie wszelkich ewidencji dodatkowych (środki trwałe, wyposażenie)
 • dokonywanie zapisów w rejestrach dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług oraz sporządzanie deklaracji dla tego podatku
 • roczne rozliczanie działalności i sporządzenie zeznania w podatku dochodowym
 • uczestniczenie w przeprowadzanych badaniach sprawozdań finansowych i kontrolach
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy
 • prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej dot. zatrudnianych pracowników
 • ciągły dostęp do ewidencji księgowych Klienta przez Internet
 • doradztwo podatkowe i prawne w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
 • reprezentowanie Klienta w przeprowadzanych kontrolach na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
 • możliwość odbioru dokumentów u Klienta za dodatkową opłatą

Wystarczy nam też dać pełnomocnictwo i na przyszłość wszystkie dokumenty podpisujemy i składamy w imieniu Klienta, tak aby Państwa jak najbardziej  odciążyć.

Dla wygody naszych Klientów wykonujemy również inne czynności powiązane z obsługą księgową. Są to w szczególności: wirtualne biuro oraz obsługa rozrachunków i płatności Klienta. Pierwsza z nich polega na rejestracji działalności gospodarczej Klientów - pod adresem naszej kancelarii. Biuro w ramach tej usługi wykonuje również czynności odbierania poczty przychodzącej i przekazywania jej bezpośrednio do Klienta. Obsługa płatności polega zaś na monitorowaniu należnych Zleceniodawcy kwot, a także elektroniczna realizacja wymagalnych publicznoprawnych oraz kosztowych zobowiązań z rachunku bankowego Klienta.

Prowadzenie dokumentacji kadrowej

prowadzenie dokumentacji kadrowej:

Naszym Klientom oferujemy kompleksowe usługi w zakresie spraw kadrowych, w szczególności:

 • kompletowanie dokumentów związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej stosunku pracy (umowy o pracę, angaże związane z przeszeregowaniami, zmianami wynagrodzeń, zmianami organizacyjnymi itp.)
 • przygotowywanie i elektroniczne składanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych do ubezpieczeń oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń
 • ewidencja i kontrola ważności okresowych badań lekarskich, przekazywanie informacji w tym zakresie zainteresowanym
 • ewidencja szkoleń BHP (wstępne i okresowe szkolenia BHP za dodatkową opłatą)
 • prowadzenie akt pracowniczych
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu dla pracowników
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych i przesyłanie ich elektronicznie do właściwych urzędów
 • dostarczanie danych i udzielanie wyjaśnień w sprawach objętych świadczoną usługą w toku kontroli PIP i ZUS
 • ewidencja i spis urlopów pracowniczych, raporty urlopowe standardowe (wymiar, zaległy, wykorzystanie, pozostało)
 • konsultacje w zakresie kodeksu pracy; ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; rozliczania pracowników; tryb zatrudniania i zwalniania pracowników
Prowadzenie dokumentacji płacowej

prowadzenie dokumentacji płacowej:

Naszym Klientom oferujemy kompleksowe usługi w zakresie rozliczenia wypłaconych wynagrodzeń, w szczególności:
 • obliczanie w oparciu o dostarczone przez Klienta dane, wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie i wydruk list płac (wynagrodzeń)
 • obsługa bezosobowego funduszu płac - lista umów zlecenie i o dzieło
 • rozliczanie potrąceń sądowych i komorniczych z wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie i wysyłka przekazem elektronicznym, dokumentacji rozliczeniowej ZUS takiej jak DRA, za pomocą programu PŁATNIK
 • przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów zgłoszenia do ubezpieczeń, oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń dla pracowników i przedsiębiorców
 • wyliczanie wynagrodzeń za czas choroby, rozliczanie zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych
 • przekazywanie informacji o wysokości składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych
 • sporządzanie deklaracji z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych
 • obsługa kontroli z PIP, ZUS, US oraz dostarczaniem w jej toku stosownych danych i udzielaniem wyjaśnień
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach lub przesyłanie informacji niezbędnych do przygotowania takich zaświadczeń
 • ciągły dostęp do przedmiotowej dokumentacji przez Internet
Dostęp do Twoich danych przez internet

księgowość on-line:

Naszym Klientom, jako jedni z nielicznych w Rzeszowie, oferujemy możliwość wglądu w swoje dane księgowe przez internet - codziennie, przez całą dobę, z każdego miejsca na świecie.

Księgowość internetowa umożliwia naszym Klientom zdalny i bieżący dostęp do zaksięgowanych danych firmy, z prezentacją dla właściciela takich informacji jak należne płatności do US, ZUS i kontrahentów, a także poziom sprzedaży, kosztów i dochodu za wybrany okres.

Ponadto istnieje możliwość świadczenia naszych usług zdalnie przy użyciu najnowocześniejszych metod komunikacji, takich jak videokonferencje i internet. Używamy dedykowanego oprogramowania do kontaktów z Klientami. Powoduje to że świadczone przez nas usługi są najwyższej jakości i śmiało możemy konkurować z najlepszymi.

next
prev
Zapewnimy Ci niezbędną opiekę!

TaxCare24.pl w skrócie

 • US
 • UC
 • ZUS
 • PIP
 • BANK

Kompleksowo doradzamy naszym Klientom w sprawach podatkowych, prowadzimy wszystkie ewidencje księgowe oraz sporządzamy dla właściwego Urzędu Skarbowego niezbędne deklaracje podatkowe.

W ramach współpracy prowadzimy naszym Klientom dokumentację dotyczącą podatku akcyzowego oraz sporządzamy wymagane przez Urząd Celny ewidencje i deklaracje.

W Państwa imieniu sporządzamy, wymaganą prawem, dokumentację zgłoszeniową i rozliczeniową z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Nasze usługi obejmują również doradztwo i prowadzenie kompletnej dokumentacji wynikającej z prawa pracy, w tym wstępne i okresowe szkolenia BHP.

Przygotowujemy dla naszych Klientów wnioski kredytowe oraz służymy pomocą w wyborze partnera kredytowego i najbardziej optymalnej formy finansowania działalności gospodarczej.Copyright © TaxCare24.pl - Biuro Rachunkowe Doradca w Rzeszowie